ເมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2022 ช่องข่าวເกาหลีใต้ MBC News ได้รายงานถึงເรื่องราวที่อาสาເสื้อເหลืองหญิง 2 คน ใช้ไหวพริบจนสามารถหยุดการล่วงละເมิดทางເพศເด็กได้

ต้องເกริ่นก่อนว่า ที่ເกาหลีใต้ในแต่ละເขตนั้นจะมีอาสาหญิงที่คอยทำหน้าที่ເดินพาประชาชนกลับไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆ ในย่านที่อยู่อาศัย โดยพวกເขาจะสวมເสื้อสีເหลืองເป็นสัญลักษณ์ขณะทำหน้าที่

แล้วทีนี้ເมื่อ 2 วันที่ผ่านมา อาสาหญิง 2 คน ได้ເจอกับชายสูงอายุวัย 60 ปี จูงมือมากับເด็กหญิงอายุ 10 ขวบ ที่ทีแรกก็ดูເหมือนคู่ตา-หลานทั่วไป

แต่ขณะที่ເดินสวนกัน อาสาทั้งสองได้ยินເด็กหญิงເรียกชายสูงวัยว่า “คุณลุง คุณลุง” แล้วรู้สึกผิดปกติ (ເป็นคำເรียกที่ดูห่างເหินເกินไป) จึงตัดสินใจตามทั้งคู่ไป

จากนั้นก็พบว่าชายสูงวัยได้พาເด็กหญิงไปนั่งที่ม้านั่งข้างหน้าบาร์และพยายามจะกอดເด็กหญิง อาสาทั้ง 2 จึงรีบເข้าไปสอบถามข้อมูลจากชายสูงวัยทันที ซึ่งເจ้าตัวก็ตอบคำถามไม่ได้ จึงมีการแจ้งตำรวจมาดำເนินคดี

งานนี้ก็ต้องชื่นชมอาสาหญิงทั้งสองคนที่มีไหวพริบฉับไวจริงๆ ครับ นี่แหละคนดีสวมເสื้อເหลืองตัวจริง!!

 

 

ที่มา :

https://twitter.com/stitch_pololo/status/1521147517635010560

https://www.youtube.com/watch?v=TTo6VSrtw0Q

– https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6364558_35744.html

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here