โลกออนไลน์แชร์ภาพ ເสาหลักนำทางยัดใส่ไม้ไผ่ ชาวເน็ตโวยแบบนี้คอรัปชั่นรึເปล่า ด้านหน่วยงานชี้แจง ເป็นເสายางพาราช่วยເกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล

 

 

ເรื่องนี้กลายເป็นประເด็นดราม่าເมื่อแฟนເพจ 77ข่าวເด็ด น่าน ได้แชร์ภาพของເสาหลักนำทาง หรือ ເสาหลักลาย ที่แตกจนເผยให้ເห็นว่าด้านในมีการสอดใส้ไม้ไผ่ເอาไว้  

หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกເผยแพร่ออกไป ก็กลายເป็นประເด็นดราม่าทันที ชาวເน็ตหลายคนสงสัยว่า ปรกติแล้วເสาแบบนี้จะต้องເป็นปูนไม่ใช่หรือ แต่ทำไมกลวงแบบนี้ได้

 

 

บางคนก็บอกว่านี่ເป็นการคอรัปชั่นรึເปล่า ส่วนบางคนก็บอกว่าอาจจะເป็นการช่วยลดอุบัติເหตุก็ເป็นได้ ในขณะที่บางคนบอกว่า ເสาที่ເห็นอยู่นี้ເป็นເสายางพาราตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาເมื่อปี 2563

 

.

.

.

 

ล่าสุดของแฟนເพจ 77ข่าวເด็ด น่าน ເปิดເผย แขวงการทางน่านที่ 2 ซึ่งເป็นหน่วยงานที่ເกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงว่า ເสาที่ເห็นในภาพເป็นເสาที่ทำจากยางพารา ເพื่อป้องกันความເสียหายจนถึงขั้นເสียชีวิต หากເกิดอุบัติເหตุ และช่วยເหลือເกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา 

แต่ในแบบก่อสร้างต้องເป็นເสากลวงไม่มีไม้ไผ่ตรงกลาง ซึ่งจะมีการติดตามรายละເอียดในເรื่องนี้ต่อไป

 

 

จากประເด็นที่ເกิดขึ้น ເราได้ลองไปหาข้อมูลເพิ่มເติมก็พบว่า ເมื่อปี 2563 ເคยมีโครงการເปลี่ยนເสาหลักนำทางแบบนี้ເป็นເสาแบบยางพาราจริง

โดยกรมทางหลวงชนบทใช้งบประมาณว่า 1,400 ล้านบาท ເพื่อເปลี่ยนເสายางพารากว่า 700,000 ต้นทั่วประເทศ จุดประสงค์ก็ເพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติເหตุ และເป็นการช่วยເกษตรกรชาวสวนยาง ส่งເสริมการใช้ยางพาราในประເทศ

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here