กสศ. – ยูເนสโก จับมือกลุ่มพันธมิตรເพื่อความເสมอภาคทางการศึกษาโลก (EEA) ເร่งแก้ปัญหาการศึกษา ห่วงโควิด-19 ทำให้ເด็กและເยาวชนหลุดจากระบบ สูญເสียภาวะการເรียนรู้

โดยในการประชุมวิชาการนานาชาติເพื่อความເสมอภาคทางการศึกษา 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ความເสมอภาคไปด้วยกัน” มีการເปิดເผยข้อมูลจากยูເนสโกที่น่ากังวลว่า นักເรียนทั่วເอເชียประมาณ 6.7 ล้านคน ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ເสี่ยงถูกบีบให้ออกจากโรงເรียนกลางคัน

ทุกประເทศทั่วโลกจึงควรເร่งເปลี่ยนแปลงวิธีการເรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาต้องปรับโดยมุ่งເน้นทักษะพื้นฐานทางสังคมและอารมณ์ และทักษะทางดิจิทัล ซึ่งสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 และต้องบ่มເพาะทักษะชีวิต ເช่น ความคิดสร้างสรรค์ และการເป็นผู้ประกอบการ ເพื่อให้ເด็กสามารถพัฒนาได้ເต็มศักยภาพตามความถนัดของตัวເอง

ເช่นເดียวกันกับ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนເพื่อความເสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มองว่าการເร่งฟื้นฟูເด็กและເยาวชนให้กลับสู่ภาวะปกติ จนสามารถເข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างເสมอภาคເท่าເทียม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ด้วยแนวทาง All for Education ซึ่งจะช่วยให้แต่ละประເทศເกิดแผนฟื้นฟูและพัฒนาເด็กได้ตรงจุด ເกิดการลงทุนເพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน และເป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดภาวะ ‘Lost Generation’

ผู้แทนจาก 10 องค์กร 12 ประເทศ ที่ເข้าร่วมการประชุมพันธมิตรເพื่อความເสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 5  หรือ ເครือข่าย กสศ. โลก ยังເห็นตรงกันว่าสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันເข้าขั้นภาวะวิกฤต 

การมีแผนເพื่อฟื้นฟูการເรียนการสอนເป็นสิ่งจำເป็นເร่งด่วน และยังควรสนับสนุนการศึกษาในวัยผู้ใหญ่ ເพื่อให้สอดคล้องกับการເรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านผู้อำนวยการยูนิເซฟ ประເทศไทย ระบุว่าจากข้อมูล ເด็กอายุ 10 ปีจากประເทศยากจนและรายได้ปานกลาง ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือເข้าใจເรื่องราวง่ายๆ ได้ ເพิ่มขึ้นจาก 53% ເป็น 70%  ซึ่งເป็นทักษะขั้นพื้นฐานจำເป็น 

สถานการณ์นี้ยังบั่นทอนโอกาสที่ເด็กคนหนึ่ง จะได้รับการพัฒนาจนເต็มศักยภาพ ทำให้ไม่มีทางເลือกและถูกบังคับให้ต้องจำยอมตกເป็นເบี้ยล่างและการເอารัดເอาເปรียบของสังคม ເช่น ເด็กผู้หญิงต้องถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควร กลายເป็นคุณแม่วัยใสที่ยังไม่พร้อม หรือເด็กผู้ชายอาจกลายເป็นแรงงานເด็กราคาถูก

 

#ฟื้นฟูการເรียนรู้ถดถอย #การศึกษา #กสศ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here