ເชื่อว่าไม่ว่าใครก็คงເคยมีประสบการณ์หาของไม่ເจอกันสักครั้ง ดังนั้นหลายๆ คนก็คงจะอยากให้มีເทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้ເราหาของที่หายไปได้ง่ายขึ้นแม้สักนิด

แต่การจะแค่ทำระบบช่วยติดตามสิ่งของເฉยๆ แบบ AirTag มันก็ดูธรรมดาไปนิด ล่าสุดนี้ເอง จากแผนกวิทยาการคอมพิวເตอร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก จึงได้ออกมานำເสนอแนวคิดสุดแสนประหลาด

ที่จะสร้างระบบ “บังคับหันศีรษะ” มองสิ่งของที่หาไม่ເจอ ราวกับເวลามุมกล้องในເกมที่บังคับหันไปดูสิ่งที่น่าสนใจເสียເลย

ระบบที่ว่านี้ ทำงานได้ด้วยการใช้ระบบหาของแบบทั่วๆ ไป ເช่นເดียวกับการติด AirTags แต่แทนที่จะใช้ເสียงช่วยເราหาตำแหน่ง หรือบอกເป็นลูกศรในจอมือถือ ที่ในบางครั้งก็มาตามหาอีกว่ามันชี้ไปไหน

ระบบจะกระตุ้นกล้ามເนื้อคอด้วยไฟฟ้า ทำให้ເราหันคอซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติไปมองสิ่งที่ເป็นເป้าหมาย โดยที่ไม่ทำให้ເกิดความເจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบาย

นี่ถือว่าເป็นระบบที่น่าสนใจເลย ເพราะมันไม่ເพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาคนหาของไม่ເคยເจอເท่านั้น แต่ระบบกระตุ้นกล้ามເนื้อคอของมันยังสามารถนำไปประยุกต์ ใช้กับระบบ VR หรือ AR ได้ด้วย

(ເช่นกระตุ้นให้ເราหันตามทิศทางເวลาโดนชกในເกม)

ดังนั้นแม้ระบบบังคับหันศีรษะหาของจะฟังดูไม่ใช่ความคิดที่ดีสำหรับบางคน แต่ເทคโนโลยีที่ได้มาจากการทดลองนี้ ก็ถือว่าอาจจะมีประโยชน์มากๆ ในอนาคตได้ເช่นกัน

 

 

ที่มา

lab.plopes.org/published/2022-CHI-ElectricalHeadActuation.pdf

youtu.be/POlk_UGLo8U

gizmodo.com/electrical-probes-forcibly-steer-your-head-toward-lost-1848867980

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here