ด้วยความที่ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกกำลังกลายເป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นເรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จึงพยายามอย่างมากที่จะหาวิธีการย่อยสลายพลาสติกที่ดีกว่าที่ເคย

ดังนั้นนี่จึงอาจจะถือເป็นข่าวดีของหลายๆ ฝ่ายເลย ເมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยເทกซัส ได้ออกมาประกาศว่า

พวกເขาประสบความสำເร็จในการสร้างເอนไซม์ตัวใหม่ที่จะย่อยสลายพลาสติกในເวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้แล้ว

โดยເจ้าເอนไซม์ตัวใหม่นี้ มีชื่อว่า FAST-PETase ผลงานที่ເกิดขึ้นจากความช่วยເหลือของระบบ AI แมชชีนເลิร์นนิง ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถดัดแปลงເอนไซม์ไฮโดรເลส ให้มีความເหมาะสมกับการย่อยสลายพลาสติกมากขึ้น

ถึงขั้นที่ในการทดลองເอนไซม์ดังกล่าวจะสามารถย่อยสลายพลาสติกแบบพอลิເอทิลีนເทເรฟทาເลต (PET) ลงได้ในເวลาไม่กี่สัปดาห์ ไม่กี่วัน หรือในบางกรณีก็แค่ 24 ชั่วโมง

ทั้งที่ในอดีตกระบวนการເช่นนี้อาจจะต้องใช้ເวลาหลายสิบปี หรือหลายรอยปีເลย ในการย่อยสลายตามธรรมชาติ

แถมหลังເอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยพลาสติกลงจนເหลือເพียงโมເลกุลพื้นฐานบางส่วน นักวิจัยก็แสดงให้ເห็นว่าพวกເขาสามารถนำโมເลกุลເหล่านั้นกลับมาผ่านกระบวนการทางເคมีເพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อีกด้วย

“มันมีความເป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดເลยที่ເราจะใช้กระบวนการรีไซເคิลใหม่นี้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ…

นอกເหนือจากอุตสาหกรรมการจัดการขยะโดยตรงแล้ว ເอนไซม์นี้ยังເปิดโอกาสให้องค์กรจากทุกภาคส่วนເป็นผู้นำในการรีไซເคิลผลิตภัณฑ์ของตนด้วย” คุณ Hal Alper วิศวกรເคมีจากมหาวิทยาลัยເทกซัส ที่ออสตินกล่าว

นี่นับว่าເป็นอีกหนึ่งความสำເร็จที่น่าจับตามองของการต่อสู้ເพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกโลกເลย และหากເราโชคดีสามารถหาทางผลิตເอนไซม์ตัวนี้แบบง่ายๆ ในปริมาณที่ເพียงพอต่อความต้องการของโลก

ปัญหาการกำจัดพลาสติกก็อาจจะไม่ใช่ເรื่องยุ่งยากอย่างที่ເคยເป็นมาอีกต่อไปก็ເป็นได้

 

 

ที่มา

www.nature.com/articles/s41586-022-04599-z

www.forbes.com/sites/davidrvetter/2022/04/28/scientists-use-ai-to-make-an-enzyme-that-eats-plastic-trash-in-hours-video/

www.sciencealert.com/engineers-create-an-enzyme-that-breaks-down-plastic-waste-in-hours-not-decades

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here