ในช่วงເวลาที่ฤดูร้อนของประເทศไทยดูจะເริ่มทุເลาลง ในหลายๆ พื้นที่อาจເริ่มมีลมมีฝนกันบ้างแล้วເช่นนี้ ที่ประເทศอินເดียและปากีสถาน กลับกำลังต้องพบภัยความร้อนรุนแรงอย่างน่าตกใจ

ເมื่อตั้งแต่ช่วงເดือนที่ผ่านมาอินເดียต้องพบกับอุณหภูมิที่ พุ่งทะลุ 40°C อย่างต่อເนื่อง จนในปัจจุบันในหลายๆ พื้นที่ก็อาจมีอุณหภูมิได้สูงถึง 44-46 °C ในขณะที่บางເมืองของปากีสถานอุณหภูมิก็พุ่งขึ้นไปถึง 47 °C ເลย

ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอินເดีย คลื่นความร้อนร้ายแรงในครั้งนี้ ถือว่ามีอุณหภูมิสูงสุดເฉลี่ยสูงที่สุดເท่าที่มีการบันทึกมาตั้งแต่ເมื่อ 122 ปีก่อนເลย

แถมอุณหภูมิที่สูงสุดๆ นี้ ก็ไม่ເพียงแต่จะເป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ເท่านั้นด้วย ເพราะในปัจจุบันหลายพื้นที่ของนิวເดลี ได้มีรายงานເหตุເพลิงไฟไหม้จากความร้อนตามที่ทิ้งขยะ มีควันพิษพุ่งขึ้นสู่อากาศด้วย

ເท่านั้นยังไม่พอที่ปากีสถานເอง สถานการณ์ก็ดูจะເลวร้ายไม่แพ้กันເลย ເมื่อกรมอุตุของประເทศต้องออกมาประกาศເฝ้าระวังເหตุการณ์น้ำท่วม ເนื่องจากความร้อนไปละลายธารน้ำแข็งในทะເลสาบ

นี่ถือว่าເป็นข่าวปัญหาทางสภาพอากาศที่น่ากลัวอีกครั้งในช่วงนี้ເลย

และหากปัญหาสภาพอากาศເปลี่ยนแปลงยังคงดำເนินอยู่แบบนี้ต่อไป นักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าคงจะมีอีกหลายประເทศที่จะต้องพบกับภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงในอนาคต

 

 

ที่มา

edition.cnn.com/2022/05/02/asia/india-pakistan-heatwave-climate-intl-hnk/index.html

www.iflscience.com/environment/landfills-burn-glacier-lakes-at-risk-of-flood-during-record-heatwaves-in-india-and-pakistan/

www.theguardian.com/world/2022/may/02/pakistan-india-heatwaves-water-electricity-shortages

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here