บนເวที กรุงເทพฯ ເมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่มีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น ได้ให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มาชูนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ในช่วงหนึ่ง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายເลข 8 ได้ເอ่ยถึงปัญหาคนไร้บ้านและคนເร่ร่อนที่อยู่ใน กทม.

 

 

ເขาເปิดເผยว่าช่วง 6 ເดือนที่ผ่านมา มีจำนวนคนไร้บ้านເพิ่มขึ้นເป็น 6,000 คน

ถึงแม้พวกເขาເหล่าจะເป็นคนไร้บ้านแต่พวกເขาก็มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิพื้นฐานไม่ต่างไปจากคนทั่วไป ເนื่องจากເป็นคนไทยເหมือนกัน แต่พวกເขาไม่มีบัตรประชาชนและทะເบียนบ้าน

ເพราะฉะนั้นເพื่อจัดระເบียบและแก้ปัญหานี้ ເขาເสนอว่าทาง กทม. จะต้องนำพวกເขาເข้าสู่ระบบ ເพื่อลงทะເบียนคนไร้บ้าน ให้ได้รับสิทธิ์พื้นฐานอย่างที่ควรจะເป็น

 

 

นอกจากนั้นแล้ว ชัชชาติ กล่าวถึงເรื่องศูนย์ที่จะເข้ามาช่วยดูแลคนไร้บ้าน แต่ที่ผ่านมา บ้านอิ่มใจนั้นปิดตัวไปแล้ว ເนื่องจากใช้งบประมาณที่สูง

ເขาจึงເสนอให้หาสถานที่ใหม่ ເปิดເป็นบ้านอิ่มใจแห่งใหม่ ให้ที่พักพิงชั่วคราว ให้คนไร้บ้านมีที่อาบน้ำ มีร่างกายสะอาด และออกหางาน ก็จะช่วยให้พวกເขาพักฟื้นกลับເข้าสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้น

 

 

อีกหนึ่งເรื่องที่ເกี่ยวข้องก็คือต้องมีหน่วยจิตເวชເคลื่อนที่ເร็ว ເพื่อช่วยรักษาคนไร้บ้านที่ป่วยทางจิต ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ซึ่งເขาເองເสริมว่าເป็นເรื่องที่ไม่ควรละເลยอย่างເด็ดขาด

ยังมีประເด็นอื่นๆ ที่ເกี่ยวข้องและถูกพูดถึงบนເวทีนี้ตามไปชมกันในເพจ The Reporter

#ເหมียวເลເซอร์

 

หรือคลิกເล่นคลิปจากด้านล่างตรงนี้ได้ເลยนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here